Λειτουργική αρτιότητα

Λειτουργική αρτιότητα

Στην Entec Consultants συνεχώς προσπαθούμε να λειτουργούμε αποδοτικά, με υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας και σεβασμό στο περιβάλλον. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε θεσπίσει τα δικά μας ορόσημα Επιχειρησιακής Αριστείας.

Διαχείριση Ποιότητας

Από την ίδρυσή μας έως σήμερα, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διασφάλιση ποιότητας. Εφαρμόζοντας την διεργασιακή προσέγγιση σε όλες τις λειτουργίες της εταιρίας και μετρώντας συστηματικά την επίδοση των εσωτερικών μας διεργασιών, καταφέρνουμε να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.

Η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητάς μας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 ήταν για μας, μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε ενέργειες με σκοπό να αναπτύξουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης πάνω και πέρα από τις συμβατικές απαιτήσεις πιστοποίησης.

Κώδικας Εταιρικής Και Περιβαλλοντικής Ηθικής

Η Entec Consultants, από τη δημιουργία της, είναι προσανατολισμένη στη διαφύλαξη της αρμονίας με το επιχειρηματικό αλλά και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Στην κατεύθυνση αυτή, από πολύ νωρίς έχουμε εφαρμόσει πρωτοποριακούς κώδικες εταιρικής και περιβαλλοντικής ηθικής.

Δίνοντας έμφαση στην περιβαλλοντική ηθική, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η εταιρική ευθύνη προϋποθέτει σεβασμό του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας στην καθημερινή ζωή. 

Πρότυπο Λογισμικό

Οι εσωτερικές λειτουργίες μας υποστηρίζονται από πρότυπο λογισμικό CRM & ERP το οποίο αναπτύσσεται από εμάς. Το λογισμικό βασίζεται στην αρχή του paperless office και εξασφαλίζει τη δυναμική αξιοποίηση πελατολογίου και επαφών, την ενιαία διαχείριση εισερχόμενων, εξερχόμενων και εσωτερικών εγγράφων και την τήρηση των προδιαγραφών του προτύπου ποιότητας.