Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ – CEMATEP

Ο όμιλος εταιριών Entec συνεργάζεται με το εργαστήριο στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης της, στον οποίο διερευνά ένα προϊόν φωτοβολταϊκών σκιάστρων. Η συνέργεια διερευνά λύσεις που θα μειώσουν το κόστος και θα προσφέρουν ανταγωνιστικότητα στο τελικό προϊόν, λειτουργώντας ως αρχή και για άλλες εφαρμογές.

Το Εργαστήριο Νανοϋλικών και Οργανικών Ηλεκτρονικών (CEMATEP) ανήκει στο Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών & Φωτονικής του ΤΕΙ Κρήτης και λειτουργεί από το 2006.

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη και μελέτη νέων οργανικών υλικών και οργανικών/ανόργανων νανοσυνθετικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα ενεργά επίπεδα ηλεκτρικών συσκευών όπως φωτοβολταϊκά.

Η πολυετής εμπειρία του εργαστηρίου και η αναγνωρισμένη του πορεία καθιστά την ομάδα του ιδανική για την συνεργατική ανάπτυξη της νέας πατέντας της Entec Consultants που αφορά ένα πρωτοποριακό σύστημα σκίασης κτιρίων. 

Το ανθρώπινο δυναμικό του CEMATEP αποτελείται από 4 μέλη ΔΕΠ, 3 μεταπτυχιακούς ερευνητές και φοιτητές. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Εμμανουήλ Κυμάκης.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – RESEL

Ο όμιλος εταιριών Entec συνεργάζεται με το εργαστήριο στους τομείς των Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής καθώς και στην εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.

Το εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων (RESEL) ασχολείται με τις ακόλουθες περιοχές με στόχο την ενεργειακή, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα και αριστοποίηση στους τομείς: 

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (με έμφαση εφαρμογές ηλιακής, αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής ενέργειας και βιομάζας) και ενσωμάτωσή τους στο δομημένο περιβάλλον.
  • Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα Ενεργειακά Συστήματα, ΑΠΕ και περιβάλλον, Εκτίμηση έργων ΑΠΕ σε συνθήκες αβεβαιότητας, ανάπτυξη βιώσιμης ενέργειας, ανάλυση κλάδων ΑΠΕ, Περιφερειακός / τοπικός ενεργειακός προγραμματισμός, βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων, μεταφορά τεχνολογίας, Ανάλυση Κύκλου Ζωής, τεχνική/οικονομική/περιβαλλοντική αξιολόγηση. Αισθητική ένταξη των ενεργειακών τεχνολογιών.
  • Υγρά Βιοκαύσιμα: Τεχνολογίες αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων, Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων, Περιβαλλοντικός και ποιοτικός έλεγχος βιοκαυσίμων, Θέρμανση κτιρίων με βιομάζα, Εκτίμηση του τεχνικά και οικονομικά διαθέσιμου δυναμικού.