Μελέτη και επίβλεψη εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.

Μελέτη και επίβλεψη μιας εγκατάστασης ΑΠΕ είναι το σύνολο της τεχνικής συμβουλευτικής που απαιτείται κατά τη διάρκεια της μελέτης, προμήθειας, κατασκευής, και θέσης σε λειτουργία.

Η μελέτη και επίβλεψη υλοποίησης ενός τεχνικού έργου που διενεργείται από ένα ανεξάρτητο τρίτο φορέα αποτελεί διεθνώς καθιερωμένη πρακτική. Με την πρακτική αυτή ελαχιστοποιείται το κόστος, διατηρείται η πιστότητα υλοποίησης, και προστατεύεται η επένδυση από εξωτερικούς παράγοντες αβεβαιότητας.

Ως επιλεγμένος συνεργάτης σας στην Ελλάδα, η Entec Consultants βρίσκεται πάντα δίπλα σας εξυπηρετώντας τις ανάγκες σας. Κατά τη φάση της μελέτης, εκπονείται αναλυτική μελέτη εφαρμογής, σύμφωνα με όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και παραδίδεται στον πελάτη και τον εργολάβο της επιλογής του, αναλυτικό τεύχος σχεδίων που αποτελεί οδηγό ορθής κατασκευής του έργου.

Κατά την επίβλεψη της κατασκευής, εξασφαλίζουμε τη συνεχή «διεπαφή» μεταξύ του πελάτη μας και του εργολάβου, ώστε να ελέγχεται συνεχώς η ορθή και έντεχνη υλοποίηση του έργου χωρίς την εμπλοκή του πελάτη. Έτσι ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο που ενέχει η τεχνική αποτίμησή του έργου μετά το πέρας της κατασκευής. Η παραλαβή της εγκατάστασης γίνεται μόνο όταν το έργο συμμορφώνεται πλήρως με τα σχέδια και τους κανονισμούς.

Επικοινωνία