Επιχορηγούμενα προγράμματα

Τα Επιχορηγούμενα Προγράμματα είναι εργαλεία χορήγησης χρηματικής ενίσχυσης για την έναρξη μιας επιχείρησης ή την ανάπτυξη μιας υπάρχουσας. Τα κεφάλαια προέρχονται είτε από την ελληνική πολιτεία είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα αποτελούν βασικό άξονα ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η συμβουλευτική επιχειρήσεων για την υπαγωγή σε αυτά απαιτεί ειδική κατάρτιση και εμπειρία στη σύνταξη της πρότασης.

Στην Entec Consultants αντιμετωπίζουμε τα επιχορηγούμενα προγράμματα σύμφωνα µε τις αξίες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία µας. Αρχικά, εκπονούμε μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας µε κύριο γνώμονα το στρατηγικό προγραμματισμό της επιχείρησής σας. Στη συνέχεια, προτείνουμε το καταλληλότερο πρόγραμμα επιχορήγησης, σας ενημερώνουμε για τις ιδιαιτερότητές του και συνεργαζόμαστε μαζί σας για την εκπόνηση και την υποβολή της πρότασης.

Για εμάς, επιτυχία δεν θεωρείται µόνο η υπαγωγή σε ένα πρόγραμμα αλλά και η ταχύτερη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων. Η υποστήριξη μας συνεχίζεται κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου σας και έως την εκταμίευση των ενισχύσεων.

Επικοινωνία