Πρόγραμμα ενίσχυσης Μ.Μ.Ε

Η Entec Green Economy Consultants σας ενημερώνει ότι από 14.1.2013 προκυρήχθηκε το πρόγραμμα Ενίσχυσης Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25.02.2013 έως 25.04.2013.

…λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Στόχος της δράσης

Στόχος της δράσης είναι η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης, ενθαρρύνοντας τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα αντιστρέφοντας τα αρνητικά δεδομένα της αγοράς.

Ποιες επιχειρήσεις ενισχύονται;

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Νέες & Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων

Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα - εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Λογισμικό
 • Προβολή - προώθηση
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ειδικά για τις Νέες & Υπό σύσταση επιχειρήσεις ενισχύονται και οι λειτουργικές δαπάνες με ποσοστό 25%.

Προυπολογισμός - Ύψος ενίσχυσης

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται:

 • Από 30.000 έως 300.000 ευρώ για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
 • Από 20.000 έως 300.000 ευρώ για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
 • Από 20.000 έως 100.000 ευρώ για την θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες»

Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 40% - 60% του προϋπολογισμού ανάλογα με την Περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης.

Υποχρεώσεις

Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν, μετά την ένταξή τους και για τρία (3) χρόνια θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Να μη διακόπτουν τη δραστηριότητα της επένδυσης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
 • Να μη μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός αν αυτά αντικατασταθούν με άλλα (όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας) ανάλογης αξίας με την υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης
 • Να μη μεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική/μετοχική σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία του προγράμματος:

Επικοινωνία